Photo taken at the PIORNO ROCK FESTIVAL in Spain on November 12th 2005
© Jose Maria Alvarez Perez

© Jose Maria Alvarez Perez